Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Каталошки број програма: 401  

Не

Tренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Неимарска 17, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, ,

Jovan Kocevski, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, 0612890030,

Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Бојана Балаћ, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Саша Балаћ, мастер професор, ОШ „Марија Трандафил„ Ветерник, Нови Сад;

Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Бојана Балаћ, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Саша Балаћ, мастер професор, ОШ „Марија Трандафил„ Ветерник, Нови Сад;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упућивање наставника у планирање и реализацију пројектне наставе и тематског планирања уз корелацију и интердисциплинарни приступ у повезивању наставних садржаја и уважавање претходног знања и интересовања ученика у циљу остварења исхода наставе.

- Овладавање поступцима организације наставе усмерене на исходе у којима долази до изражаја претходно знање и интересовање ученика. - Уочавање компатибилних садржаја наставних предмета у разредној настави и њихово повезивање у образовне пројекте и тематске целине. - Усвајање поступака планирања и реализације пројектне наставе и тематског планирања у млађим разредима основне школе - Оснаживање наставника за припрему и примену истраживачких задатака у пројектној настави и тематском планирању у односу на циљ пројекта или одабрану тему. - Упућивање у поступке процене и самопроцене успешности ученика у пројектној настави и тематском планирању у односу на исходе.

наставник разредне наставе
стручни сарадник у школи

1. данУвод; упознавање програма обуке; очекивања учесникаУпознавање и представљање учесникаНастава која подстиче интересовања ученика и уважава њихово претходно знањеМрежа садржаја наставних предмета у разредној наставиПројектна настава и тематско планирање– фазе припреме и реализацијеИзвештавање и дискусијаИстраживачки задаци – оријентицани на циљ и исходе пројекта или темеКоришћења мултимедија у реализацији пројектне наставе и тематског планирањаЕвалуација пројекта и тематског дана; самопроцена и планирање наредних корака у учењуЕвалуација и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

2.350,00 динара. У цену су урачунати трошкови набавке потрошног материјала, израде радног материјала, хонорари и путни трошкови реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1, Инђија Даница Коцевска, Бојана Балаћ 30 3.95