Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју

Каталошки број програма: 271  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Ирена Станишић, Доктор наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Катарина Томић, Доктор наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студија; Ирена Станишић, Доктор наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студија

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Омогућити полазницима да овладају теоријским и практичним знањима везаним за осмишљавање, структурисање и спровођење стимулативних психомоторних активности у свакодневном раду са децом са циљем ублажавања последица развојних сметњи и проблема.

Оспособљавање полазника да овладају знањима о току и повезаности сазнајног и моторног развоја, са циљем препознавања, отклањања или ублажавања тешкоћа са којима се деца суочавају, коришћењем структурисаних моторичких активности различитог нивоа сложености. Унапређивање програмских садржаја стимулативних психомоторних активности кроз различите облике сензомоторне и игровне активности деце (покретне игре, облика кретања, ритмичко-плесних активности, вежби и сл..). Усавршавање вештине израде и примене неструктуираних материјала (справа и реквизита) у раду са децом у инклузивном контексту. Унапређивање вештина организовања инклузивних групних моторичких активности, чиме би се обезбедило побољшање интеракција деце у групи.

Полазник би након спроведене обуке требало да: Разуме и објасни ток и повезаност сазнајног и моторног развоја, са циљем препознавања, отклањања или ублажавања тешкоћа са којима се деца суочавају, коришћењем структурисаних моторичких активности различитог нивоа сложености. Реализује програмске садржаје стимулативних психомоторних активности кроз различите облике моторне и игровне активности деце. Овлада вештинама израде инспиративне средине и примене неструктуираних материјала (справа и реквизита) у раду са децом у инклузивном контексту. Овлада вештинама организовања инклузивних групних моторичких активности, чиме би се обезбедило побољшање интеракција деце у групи.

 • 1. дан
  • Уводно излагање
  • Типичан и атипичан развој
  • Значај моторике за свеукупан развој детета
  • Пауза
  • Појам и врсте покрета
  • Активно и пасивно вођење покрета
  • Имитативно кретање
  • Моторне активности којима деца упознају себе, своје тело и друге у односу на себе
  • Моторне активности развоја оријентације у простору и оријентације у времену
  • Активности овадавања локомоторним и манипулационим покретима и усавршавање фине моторике
  • Пауза
  • Креативност
  • Креативност покрета
  • Ритмика и ритмичко-плесне активности у раду са децом
  • Пауза
  • Покрет као терапијско средство
  • Релаксација
  • Завршно излагање и дискусија
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија васпитачко медицинских струковних студија, Ћирила и Методија 22, Крушевац Катарина Томић, Ирена Станишић 30 3.94

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.94