Конструктивистички приступ обради наставних јединица из термодинамике

Каталошки број програма: 791  

Не

Природно-математички факултет, Вишеградска 33, Ниш, pmfinfo@pmf.ni.ac.rs, 018224492, , 018533014

Даница Добросављевић, pmfinfo@pmf.ni.ac.rs, 018224492, 0638499773, 018533014

Љубиша Нешић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Лазар Раденковић, мастер физичар, Природно-математички факултет у Нишу; Драган Радивојевић, дипломирани физичар, Природно-математички факултет у Нишу;

Љубиша Нешић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Лазар Раденковић, мастер физичар, Природно-математички факултет у Нишу; Драган Радивојевић, дипломирани физичар, Природно-математички факултет у Нишу;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање способности наставника физике за конструктивистички приступ настави.

Обучавање наставника за конструктивистички приступ реализацији различитих типова експеримената (демонстрациони, лабораторијски, једноставни...) у настави физике у основним и средњим школама у оквиру наставних тема које се односе на топлотне појаве.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данКонструктивизам у настави термодинамикеДемонстрациони експерименти из области топлотних појаваЛабораторијски експерименти из термодинамике

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара Сем надокнаде реализаторима, у цену је укључена: набавка потрошног материјала, накнада за радне материјале и трошкови освежења.