Развијање социјалних вештина у школи

Каталошки број програма: 76  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Маша Ђуришић, мастер, докторант на ФАСПЕР-у, Београд, Основна школа „Веселин Маслеша„; Марко Батур, мастер; Јелена Гајић, мастер, Основна школа „Веселин Маслеша„

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицање знања и умења наставника за развијање социјалних вештина код ученика

Да наставници: - стекну нова знања, систематизују и прошире своја постојећа знања из области развијања социјалних компетенција код ученика; - упознају савремене моделе и нове стратегије за развијање социјалних компетенција код ученика; - постану мотивисани за конструктивно реаговање у ризичним ситуацијама са ученицима; - овладају техникама успостављања позитивне интеракције са ученицима и начинима остваривања подстицајне социјалне климе у разреду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводни део Шта су социјалне вештине и зашто су важне? Опис програма за развијање социјалних вештина у школи Кораци у учењу социјалних вештина Увежбавање социјалних вештина Услови за успешно учење социјалних вештина у школи – генерализација и трансфер наученог Завршетак семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по учеснику