ТИМСКИ РАД У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА

Каталошки број програма: 663  

Не

ПУ Врачар, Бјелановићева 2, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 0117154077, 0117154086, 0117154105

Љиљана Драгутиновић, seminaripuvracar@gmail.com, 0112443936, 0641212722,

Љиљана Драгутиновић , , ПУ „Врачар„; Нада Парезановић , , ПУ „Врачар„;

Љиљана Драгутиновић , , ПУ „Врачар„; Нада Парезановић , , ПУ „Врачар„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у истраживању сопствене праксе и трагање за оптималним решењима у подизању квалитета рада у домену процеса планирања.

Упознавање учесника са постигнућима на овој теми као и са примерима добре праксе. -Освешћивање значаја тимског рада и сарадње у процесу планирања и рада уопште; - Подстицање на истраживање сопствене праксе, освешћивање кључних тачака у процесу планирања, увиђање јаких и слабих страна; -Подстицање васпитача, учесника семинара да увиђају значај средине за учење као једног од важних сегмената у раду; -Помоћ у практичној реализацији процеса датог у Основама програма: посматрање – праћење – реализација- евалуација; -Развијање вештина и способности у домену индивидуалног праћења дечјег развоја и напредовања као полазишта за планирање; -Документовање васпитно образовног рада.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУвод у семинарТимски рад у процесу планирања – моја улога у тимуПаузаКључне тачке у процесу планирањаПаузаСредина за учењеПаузаПосматрање у функцији планирањаБелешке о деци2. данКонсултовање са децомПланирање кроз циклус посматрање, планирање, делање, евалуацијаПаузаУсложњавање дневних активностиПаузаЕвалуацијаМогући начини индивидуалног праћења - портфолиоПаузаВођење педагошке документацијеЗавршна радионица3. данПримери примене у праксиПаузаПримери примене у праксиПаузаПримери примене у праксиЕвалуација обуке

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 3000 динара. Цена покрива радни материјал и накнаду предавачима.